14 مه 2015 - شعر    بدون دیدگاه

در طول راه ۲

لرزه در نگاه بود

اتفاقی

جاری به دست ها

 
نشانه ای در مسیر نفس ها

و کلمات

حضور رفتار

در ابعاد لب های مان

 

ارسال دیدگاه