۲۵ شهریور ۱۳۹۴ - نوشته ها    بدون دیدگاه

ارتباط هنر با روان شناسی

مقاله زیر ، تصویر مقاله بلندی ست که در دهه ی شصت نوشته بودم و در دو بخش

در نشریه اطلاعات آن زمان به چاپ رسیده بود. به لحاظ موضوعی نوشتارهای پراکنده

ای از سوی دیگران در این خصوص ، طی سالها انتشار یافته است. اما به لحاظ رویکرد

صاحب این قلم در برخورد با موضوع تحقیق، بطور خاص تحقیق دیگری را شاهد نبوده ام :

100

و بخش آخر

101

ارسال دیدگاه