۲ آذر ۱۳۹۴ - نوشته ها    بدون دیدگاه

ترجمه شعر

ترجمه شعر (حکمت کلمه) از کتاب (( شب در قاه قاه اناری قاچ می خورد))

توسط  آقای مسعود شکوری که در مراسم رونمایی کتاب فوق در یازدهمین

 نمایشگاه کتاب، خوانش شد:

 

Word Doctrine

Word on sun
On world sensation
Word
In presence
Of shadow composition and present
In hollow corners
Toothless secrets
Word
Thousand and one loneliness of lips

Architecture of glance and pause
In DAESH’s ignorance
Passive, shut eyelids
Word
Waiting Doctrine
In pulse of hands
When horizon
Each night
Allies
Dream of ancestors’ voice.

Absent rain
On oblivion kisses
Word
Your accident
Mine
In turning of lines
When each pavement
Emptier than sensation of incident

The beginning of mood
In poet’s hands
And unceasing laughter of the loved
At assurance of window
That sun
Erected on new words
And world
On accident’s heels
Word by word
Happens

ترجمه : مسعود شکوری

حکمت کلمه

 
کلمه بر آفتاب
بر حواس جهان
کلمه
در حضور
ترکیب سایه و حاضر
در گوشه های تهی
رازهای بی دندان
کلمه
هزار و یک شب تنهایی لب ها

 
معماری نگاه و سکوت
در جهالت داعش
پلک های بسته ی مجهول
کلمه
حکمت انتظار
در نبض دست ها
وقتی افق
خواب صدای نیاکان را
هر شب
متفق می شود

 
باران بی حضور
بر بوسه های فراموشی
کلمه
اتفاق تو
من
در چرخش سطرها
وقتی هر پیاده رو
خالی تر از حواس حادثه است

 
آغاز حوصله
بر دست های شاعر
و خنده های بی دریغ معشوقه
بر یقین پنجره
که آفتاب
عمود است بر حرف های تازه
و جهان
بر پاشنه ی اتفاق
حرف به حرف
می افتد

  مسعود بیزارگیتی

ارسال دیدگاه