خبر

طی روزهای اخیر تنی چند از علاقمندان و دوستان صاحب این قلم پی جوی چگونگی تهیه ی

آخرین کتابم ((شب در قاه قاه اناری قاچ می خورد)) بودند که در نمایشگاه کتاب سال قبل

رونمایی شده بود.

بدینوسیله به اگاهی می رساند که غرفه ناشر این کتاب در نمایشگاه کتاب تهران به شرح زیر

است :

 

سالن ۱ c  – راهرو ۱ – غرفه ۴۴- انتشارات ارنواز

ارسال دیدگاه