22 مارس 2012 - شعر, نوشته ها    ۲ دیدگاه

پرومته آتش

تفنگ را در نگاهم
پنهان کرده ام
و سطرهایم
بوی باروت می دهد

به نامت
سمت جهان می روم
و آتش
از دست پرومته می گیرم
بگذار خدایان المپ
این بار
مات شوند

دیدگاه

ارسال دیدگاه