شب می آید

طعم دهانت را
بر حنجره ام ریختی
و گذشتی
این کلمه های پریشان
به کدام سوی باد
بیاویزند

شب می آید
با خاطره های سرکش اش
و ستارگان
راز حضورت را
در حریم لبانم
سقوط می کنند

ارسال دیدگاه