ترجمه شعری از من

ترجمه شعری ازمسعود بیزارگیتی توسط خانم میترا رستمیان

در : sherane.com

A poem by Masood Bizargiti
Translation: Mitra Rostamian

I pass by my memories
with eyes full of questions
and my dreams which become
housemate with the wind

in which pot
your name
will germinate?

Still my words
Breathe
your body’s perfume.

از کنار خاطره هایم می گذرم
با چشمانی پر سوال
و رویاهایم
که با باد
همخانه می شود

نامت
در کدام گلدان
سبز خواهد شد

هنوز کلماتم
بوی تن ات را
نفس می کشد

ارسال دیدگاه