29 ژوئن 2012 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

در سکوت

حرف ها که نابینا نمی شوند
راه می روند
در سکوت پر حیرت شان
و نام تو را
به باغ ها می بخشند
به کوچه ها و
خیابان ها

کلمات
در نفیر خاموش شان
جوانه می زنند

ارسال دیدگاه