24 نوامبر 2013 - شعر    بدون دیدگاه

از آواز به کوچه

باران

بر صدایم رخنه می کند

و شب

آواز معطل حنجره ها را

سان می بیند

 

بر سکوت کودک این دست ها / می گذرند

لب های بی رمقی

کوچه به کوچه

پنجره

به پنجره

ارسال دیدگاه بسته شده.