22 دسامبر 2011 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

لنگرنگاهت

به دریا می رسم
شعرهایم پهلو می گیرند
نگاهت را
لنگر افکن

زمین به کنارو
سیاره ها
می خواهم افق
سراسر
لرزش نفس هایت باشد
لبخندی به آوازو
شبی
به پائیزی هایم

ارسال دیدگاه