2 مارس 2023 - خبر    بدون دیدگاه

بر شانه‌های راه

‏پرونده امسال برای من با چاپ کتاب[بر آشوب شبنم و آواها]

آغاز شد و با نشر کتاب جدید دیگرم[ بر شانه‌های راه] بسته

می‌شود.

دست مریزادی بر ناشرم.

سالی که پر از انسداد بود و اندوه و درد!

 

میراث ماندگار پچپچه‌ی شبانه‌هاست

وقتی که نام زن

درقامت بلند افرا

سبز می‌شو

 

کتاب: بر شانه های راه/ مسعود بیزارگیتی

ل

ارسال دیدگاه