2 ژانویه 2012 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

سمت تو

نگاه می کنی
دهانم به بهار می رسد
کلمات امان نمی دهند
و دریاهای جهان
به سمت دست هایت
می کوچند

به عبورت می رسم
از من می گذری
به خودم می آیم

ارسال دیدگاه