2 نوامبر 2017 - خبر    بدون دیدگاه

وداع با نویسنده

مراسم وداع با علی اشرف درویشیان نویسنده متعهد و مردمی و از 

اعضای برجسته و موثرکانون نویسندگان ایران با حضور خانواده زنده

 یاد ،اعضا کانون نویسندگان ایران و سایر هنرمندان و نویسندگان و

 دوستداران بی شمار این چهره ی مردمی ادبیات معاصر ایران روز 

دوشنبه ۸ آبان در بهشت سکینه کرج برگزار شد. 

در این مراسم تنی چند از اعضا کانون نویسندگان سخنانی کوتاه درباره 

شخصیت فردی و اجتماعی و نیزآثارزنده یاد درویشیان بیان کردند

 

ارسال دیدگاه