4 نوامبر 2020 - شعر    بدون دیدگاه

لحن جهان

 

ردپای صدایت را

در خلوت خاموش خاطره ام

جا گذاشتی

و من

دلتنگی های این اتاق عاشق را

در لحن هجاهای لبانت

میزان می بندم

 

کمی بیشتر

در خیالم

معشوقگی کن

ای دوشیزه گی کلمات

 

بمان

تا محو بوی باروت و نفت خاورمیانه

از نفس های جهان

                     بخوان

 

 

ارسال دیدگاه