4 نوامبر 2020 - شعر    بدون دیدگاه

بر خط زخم

 

و رد خون

زیر خط نگاه عابران

وقتی که جیغ نازک زن

دیوارهای جهان را

زخم می زند

 

اکنون

نشسته بر رنج هوارش

نیمی شب و

نیمی به بامداد

در انزوای عقربه ها

بر خاطرم گذشتی و

سودای عاشقانه را

در لحظه های سبز صدایت

بارور شدی

 

ارسال دیدگاه