12 دسامبر 2011 - شعر, نوشته ها    بدون دیدگاه

جستن

سطرها هم بالغ می شوند
کمی از نگاهت را
به بچگی هایش
حراج کن

شب و
مهتابی دهانم
که جست و جوی فریادی را
به زخم
می نشیند

ارسال دیدگاه